Γενικοί 'Οροι Συμμετοχής Print

(Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.).

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής στις εκδρομές μας πριν την εγγραφή σας. Από τη στιγμή που κάνετε κράτηση στην εταιρία μας, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Tο ταξιδιωτικό μας γραφείο δεν είναι παρά ένας μεσολαβητής ανάμεσα στους εκδρομείς και στους μεταφορείς. Tα ξενοδοχεία, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Για το λόγο αυτό το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη για περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από τρίτους που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση του προγράμματος, καθώς επίσης και για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες, κλοπές, φθορές αποσκευών και αντικειμένων ή πιθανές καθυστερήσεις στη διάρκεια της εκδρομής ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Φυσικά, τόσο η ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα και η πείρα των ανθρώπων του γραφείου μας, έχουν σαν αποτέλεσμα να καταβάλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ανωμαλιών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% των συνολικών δαπανών συμμετοχής,εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στο πρόγραμμα. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Ενημερωτικά ταξιδιού παραδίδονται 3 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει το IRINA TOURS να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού.Στην διάρκεια του συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης. Οι υπηρεσίες σε μεμονωμένους ταξιδιώτες στην χώρα προορισμού προσφέρονται σε διεθνή γλώσσα και όχι στα ελληνικά.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ταξίδι κάθε προγράμματος έχει και μια συγκεκριμένη προθεσμία για δήλωση συμμετοχής. Η προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις του IRINA TOURS προς τις αεροπορικές εταιρίες, τα ξενοδοχεία και άλλους φορείς που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι. Είναι λογικό οι φορείς αυτοί να ενδιαφέρονται για τις θέσεις, δωμάτια ή άλλες υπηρεσίες που έχουμε κρατήσει και ακόμα λογικότερο να ζημιωθούν εξαιτίας μιας άκαιρης ακύρωσης εκ μέρους μας αν κάποιο ταξίδι δεν πραγματοποιείται. Με τα δεδομένα αυτά η προθεσμία συμμετοχής και τα χρονικά όρια, στα οποία μπορούμε να ακυρώσουμε το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονομική επίπτωση σε βάρος μας. Ταυτόχρονα, δίνει συγκεκριμένη απάντηση στην κλασική ερώτηση «μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω» και αποτελεί αποφασιστικό ερέθισμα συμμετοχής για τους αναβλητικούς που διατρέχουν τον κίνδυνο να μη βρουν θέση αν αγνοήσουν την προθεσμία. Αλλά και για εμάς είναι θετική η προθεσμία συμμετοχής γιατί συντελεί στο εγκαιρότερο κλείσιμο των προβλεπόμενων θέσεων εξασφαλίζοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για καλύτερη οργανωτική προετοιμασία της κάθε αναχώρησης.

ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές είναι 12 άτομα στις αεροπορικές,και 25 άτομα στις οδικές εκδρομές, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής. Το IRINA TOURS έχει τοδικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Το IRINA TOURS οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για την ματαίωση της εκδρομής μέχρι και 7 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του IRINA TOURS περιορίζονται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου το IRINA TOURS δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών όπως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το IRINA TOURS έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες.Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί μεοποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη, το IRINA TOURS δεν δεσμεύεται από την περιγραφήτου προγράμματος της εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και, αν είναι τόσο σημαντικές, ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτηση τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Αν όμως, οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και Χριστουγέννων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ


Κάθε εκδρομέας ταξιδιώτης έχει την ευθύνη για την προσκόμιση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως διαβατήρια νέου τύπου,ταυτότητες με λατινικούς χαρακτήρες, θεωρήσεις, πιστοποιητικά.Ειδικά για τους αλλοδαπούς που μένουν στην Ελλάδα απαιτείτε η ισχύς των διαβατηρίων τους και η Άδεια Παραμονής τους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες ή υπαιτιότητα για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμία στην εξασφάλιση τους. Επίσης ο κάθε εκδρομέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης συναλλάγματος, καθώς και για γούνες, τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές και συναφή αντικείμενα. Οι εκδρομείς είναι επίσης υπεύθυνοι να φτάσουν έγκαιρα στα σημεία προσέλευσης και συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος, όπως εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα. Σε περίπτωση που κάποιος καθυστερήσει, ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει, με συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ


Το IRINA TOURS έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης, πουκαλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορεί να παραδίδεται στους πελάτες με την εξόφληση. Εξάλλου για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές το IRINA TOURS προσφέρει προαιρετική επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση ζωής και προσωπικών ατυχημάτων.οργανωμένο ταξίδι, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 339 είναι προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων στοιχείων, ήτοι, μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε μια συνολική τιμή.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ


Αναλόγως του προγράμματος ενός οργανωμένου ταξιδιού, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικών εκδρομών, οι οποίες συνήθως διοργανώνονται από τον αρμόδιο συνοδό της εκδρομής σε συνεργασία με τους τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος στα περισσότερα προγράμματα οι προαιρετικές εκδρομές ανακοινώνονται και εξοφλούνται πριν την αναχώρηση. Οι τιμές δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.λπ.Εάν για οποιονδήποτε λόγω δεν είναι δυνατή της οποιασδήποτε προαιρετικής δραστηριότητας, επιστρέφονται τα χρήματα και δεν συνιστά λόγο παραπόνων ή αποζημίωσης. Εάν η αναμονή μεταξύ πτήσεων σε κάποιο από τα αεροδρόμια του εξωτερικού υπερβαίνει τις 3 ώρες, οποιαδήποτε υπηρεσία προσφερθεί ώστε να καλύψει το χρονικό αυτό διάστημα πληρώνεται επί πλέον από το κόστος του προγράμματος.

ΤΙΜΕΣ


Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους αεροπορικούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Οι τιμές αυτές είναι δυνατό να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων και ανατιμήσεων που το κράτος ήθελε επιβάλλει, μετά την έκδοση του προγράμματος. Η αλλαγή της τιμής μπορεί ν γίνει μέχρι και 10 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής.

ΔΙΑΜΟΝΗ


Η επιλογή των ξενοδοχείων γίνεται με κριτήρια για την θέση τους και τις υπηρεσίες πουπροσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού.Τα δωμάτια / καμπίνες που προσφέρονται στις αναγραφόμενες τιμές είναι standard (βασικές), εάν ο ταξιδιώτης επιθυμεί συγκεκριμένη θέα ή άλλο τύπο δωματίου τότε εφ' όσον υπάρχει διαθεσιμότητα προσφέρεται με το ανάλογο κόστος. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Το IRINA TOURS καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής, ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφ' όσον τα δωμάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλουςπελάτες του ξενοδοχείου. Σε κάποια κρουαζιερόπλοια ισόποσα προσφέρονται καμπίνες σε 3διαφορετικά καταστρώματα, προκράτηση συγκεκριμένης καμπίνας προσφέρεται μόνο αν ζητηθεί τύπος καμπίνας σε σουίτα και εφ' όσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε όλους τους προσφερόμενους τύπους διαμονής προσφέρονται ειδικοί χώροι φύλαξης των τιμαλφή και προσωπικών εγγράφων. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί αυτή η παροχή, οποιαδήποτε απώλεια εγγράφων, διαβατηρίων, εισιτηρίων, τιμαλφή κ.α. επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και αποτελεί ολοκληρωτικά δική του ευθύνη και κόστος ή οποιαδήποτε διαδικασία. Οι τράπεζες λειτουργούν 24 ώρες στα ξενοδοχεία, προσφέρονται επίσης μηχανές για ανάληψη χρημάτων. Όλα τα ξενοδοχείακαι πλοία διαθέτουν την δυνατότητα επίσκεψης γιατρού στο δωμάτιο / καμπίνα σας. Εάν λαμβάνετε κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο σας παρακαλούμε να φροντίσετε να το προμηθευτείτε από την Ελλάδα. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφ' όσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Σε αυτή τη περίπτωση σας επιστρέφεται το ποσόν που αντιστοιχεί στις διανυκτερεύσεις τις οποίες θα θέλατε αλλά δεν σας έδωσε το ξενοδοχείο. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.). σε ουδεμία περίπτωση το IRINA TOURS θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ


Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ανάλογα του προορισμού (εκτός των πτήσεων τσάρτερς ) και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο μετους γονείς τους. Κάτω των 2 ετών πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ


Tαξιδεύοντας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της εταιρείας μας, αναλαμβάνουμε την μεταφορά και πληρώνουμε αχθοφορικά - αν υπάρχουν αχθοφόροι - μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους, βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε ενήλικα ταξιδιώτη. Mπορείτε επίσης να μεταφέρετε και μια χειραποσκευή διαστάσεων 53 X 26 X 23. Σε περίπτωση που μεταφέρετε περισσότερο βάρος, υποχρεούσθε να πληρώσετε την διαφορά επι τόπου και σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μερικής ή ολικής φθοράς, απώλειας ή καθυστέρησης των αποσκευών σας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν φέρουμε καμμία ευθύνη. Aυτό είναι θέμα που αφορά εσάς και τον αερομεταφορέα.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού, απαιτείται η κατοχήισχύοντος διαβατηρίου. Για της Αραβικές χώρες απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 6 μήνες. Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα,άδεια παραμονής) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ


Ένα ταξίδι μπορείτε να το ακυρώσετε αλλά θα έχετε οικονομικές συνέπειες. Aυτό συμβαίνει γιατί η εταιρεία μας εχει έξοδα και απώλειες όταν ακυρώνετε το ταξίδι σας και επιβάλλουμε ακυρωτικά για να καλύψουμε τον λογαριασμό από τις απώλειες. Aκυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι σας επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι σε μελλοντική αναχώρηση. H εταιρεία μας προπληρώνει μεγάλα χρηματικά ποσά και μάλιστα πολλούς μήνες νωρίτερα στους ταξιδιωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού και στις αεροπορικές εταιρείες για να οργανώσει τα ταξίδια της και δεσμεύεται με καταβολές αποζημιώσεων. H ακύρωση πρέπει να γίνεται γραπτώς και να υπογράφεται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση. Όταν λάβουμε την γραπτή αίτηση της ακύρωσης τότε υπολογίζουμε τα ακυρωτικά αναλόγως. Στη συνέχεια παραθέτουμε λίστα χρεώσεων που θα επιβληθούν ανάλογα το διάστημα μεταξύ ακυρώσεως και της επιθυμητής αναχώρησης. Αναλυτικά για όλα τα προγράμματα ισχύουν οι κατωτέρω όροι ακύρωσης συμμετοχής(εκτός των πτήσεων τσάρτερς,συνεδριακών, εκθεσιακών γεγονότων,περίοδοι εορτών και μαζικών αναχωρήσεων όπου ισχύουν ακυρωτικά τέλη έως και 100% από την ημερομηνία κράτησης του ταξιδιού:- 30 μέρες και άνω πριν την έναρξη της εκδρομής επιστροφή της προκαταβολής στο ακέραιο. Πλην ποσού 50 ευρώ κατ' άτομο για έξοδα εξυπηρετήσεως.- Ακύρωση 25-20 ημέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση 20% της αξίας τηςσυμμετοχής.- Ακύρωση 19-15 ημέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση 50% τηςαξίας της συμμετοχής.- Ακύρωση 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, παρακράτηση 100% τηςαξίας της συμμετοχής.


O POΛOΣ TOY TAΞIΔIΩTIKOY ΣAΣ ΠPAKTOPA


Για να συμμετάσχετε σ' ένα από τα ταξίδια μας μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Kάθε "συμβουλή" που δίδεται σ' εσάς από τον πράκτορα και δεν σχετίζεται με "συμβουλή" δική μας είναι ευθύνη του πράκτορα και η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.

1)      ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤοIRINA G. TOURS  ενεργεί ωςμεσολαβητής μεταξύ των ταξιδιωτών / πελατών και των διαφόρων φορέων παροχήςυπηρεσιών. Για την διοργάνωση των ταξιδιών του, το IRINA G. TOURS  χρησιμοποιεί πλοία,αεροπλάνα , ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στουςοποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το γραφείο δεν έχει δικά του πλοία, αεροπλάνα,ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδιών για να θεωρείται υπεύθυνο για την σωστή ή μηλειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός, για την παροχήυπηρεσιών προς τους πελάτες του γι’ αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνοσε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Το IRINA G. TOURS   δεν κάνεικατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος του καικαταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του.Δεν είναι ωστόσο ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες πουδεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσματικά όπως:

  • Αλλαγέςκαθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής.
  • Ατυχήματα, ασθένειεςή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από δυσάρεστες συνθήκες, υψόμετρο, επιδημίες,τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.
  • Οποιεσδήποτε δυσχέρειεςπου μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως : δυσμενείς καιρικέςσυνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες καιοποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανώτερης βίας.
  • Φθορά, απώλεια ήκλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας απόεγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.


 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ

Ητρομοκρατική ενέργεια ανήκει στα περιστατικά έκτακτης ανάγκης για αυτούς πουταξιδεύουν στην χώρα που επλήγει τρομοκρατικά και μόνο για τα δύο πρώτα εικοσιτετράωρακαι μόνο. Όσοι ταξιδεύουν  μετά τηνδιέλευση των 48 ωρών, σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού τους ισχύουν ακυρωτικάσύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.


2) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ότανεσείς ή ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας επιθυμείται να δηλώσετε την συμμετοχή σαςσε ένα από τα ταξίδια του IRINA G. TOURS  θα πρέπει να συμπληρώσετε το δελτίο κράτησης,να το υπογράψετε και να καταβάλετε το 25%- 30% της αξίας της εκδρομής. Ησύμβαση αυτή διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους και διατάξεις και αρμόδιαείναι τα Ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας και μόνο. Τηλεφωνικές ή άλλου είδουςκρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δενυποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώςμόνο τα όσα αναφέρονται στα ¨περιλαμβανόμενα¨ της κάθε εκδρομής. Στην διάρκειατου ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης των εκδρομών. Οικρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθορισμένη γιακάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που, ωστόσο δεν υποχρεώνει το γραφείο ναεξασφαλίζει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενεςθέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά όχι αργότερα από 12ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδίου.

3) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΠΕΛΑΤΩΝ

Βασικήυποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στιςεκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβλημάτωνπου δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στον συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτηκαι στο γραφείο να αρνηθεί οποιασδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν τουδόθηκαν. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του γραφείου είναι επίσηςαποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διασφάλιση τωναπαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, πιστοποιητικών, εμβολιασμού, άδειωναποδημίας κ.α.) καθώς και την γνησιότητα των δηλώσεων τους στις ελληνικές ήξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούνκατόχους  ελληνικών διαβατηρίων μόνο.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Οπελάτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας πέντεημερών  από την επιστροφή της εκδρομήςγια τυχόν παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων πουθα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρου προθεσμίας το γραφείο διατηρεί τοδικαίωμα να μην απαντήσει.

4) ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Τογραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής που καλύπτει τυχόν αξιώσειςπελατών οι οποίες προέρχονται από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση τηςεκδρομής  καθώς επίσης καλύπτει σεπερίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής τωνκαταβληθέντων  καθώς και τονεπαναπατρισμό των εκδρομέων.

5) ΠΟΥΛΜΑΝ

Τομέγεθος των λεωφορείων ( αριθμός θέσεων, μικρό, μεσαίο, μεγάλο ) είναι αυστηράκαι αντίστοιχος ανάλογο του αριθμού συμμετεχόντων στην εκδρομή. Οι θέσεις σταλεωφορεία αλλάζουν καθημερινά ή και δύο φορές την ημέρα  όταν οι αποστάσεις είναι  μεγάλες από όλους ανεξαιρέτους τουςεκδρομείς. Το κάπνισμα εντός του πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση ¨μέσω της πόλης¨… υποδηλώνει την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου του προγράμματος και όχι τηνδιέλευση και περιήγηση της αναγραφόμενης πόλης. Η φράση ¨θα δούμε¨ πολλές φορέςυποδηλώνει την από του πούλμαν εξωτερική άποψη του εκάστοτε μνημείου – κτιρίου.

6) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Όλατα χρησιμοποιούμενα από το γραφείο καταλύματα έχουν την νόμιμη και εν ισχύειάδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Ηεπιλογή τους γίνεται με κριτήρια την θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουνσε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτήαναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί ναπαραταθεί το ταξίδι για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, αναβολή δρομολογίων,απεργία κ.λπ.) οι εκδρομείς υποχρεούνται να πληρώσουν για τις παραπάνω ημέρες ήγια την διαφορά τιμής που θα προκύψει από την αλλαγή πλοίου ή αεροπλάνου. Ταδωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται στις 14:00 και παραδίδονται στις 12:00το μεσημέρι, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρηση των εκδρομέων. Ταδωμάτια των περισσότερων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων, έχουν μελετηθεί για ναφιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότηταδίκλινα με επιπλέον πρόσθετη κλίνη. Τα μονόκλινα είναι πάντα και διατίθενται μετην σειρά εγγραφής των ενδιαφερόμενων. Είναι δυνατόν να μοιραστεί κάποιος έναδίκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρξει και άλλος εκδρομέας με αυτή την επιθυμία.  Διαφορετικά η χρήση μονόκλινου δωματίου είναιυποχρεωτική η επιπλέον δαπάνη (διαφορά μονόκλινου) βαρύνει τον εκδρομέα. Σεπεριόδους εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις δύναται οιδιανυκτερεύσεις να γίνουν στις γύρω ευρείες περιοχές αυτών.

7) ΓΕΥΜΑΤΑ

Οιεκδρομές περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στα ¨περιλαμβανόμενα¨ προγεύματα καιγεύματα . Το γραφείο προσπαθεί κατά την διάρκεια των εκδρομών να περιλαμβάνεισε αυτές την καλύτερη δυνατή διατροφή των εκδρομών, αλλά δεν είναι δυνατόν ναφέρει ευθύνη για την τυχόν ποσοτική ή ποιοτική ανεπάρκεια των γευμάτων γιατίκαθορίζεται αποκλειστικά από τα ξενοδοχεία.

8) ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ / ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΑ

ΤοIRINA G. TOURS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει έστω και την τελευταίαστιγμή τη σειρά των ξεναγήσεων αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, αλλά χωρίς ναπαραληφθεί τίποτα από το πρόγραμμα που έχουνε στα χέρια τους οι ταξιδιώτες.

9) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Ταοργανωμένα ομαδικά ταξίδια προϋποθέτουν αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στουςταξιδιώτες. Το γραφείο καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρμονική εξέλιξητων εκδρομών του, συνιστά σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής στιςσυνθήκες των ομαδικών ταξιδιών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προσαρμογήςτους ώστε να μην θέτουν σε δοκιμασία την προσωπική διάθεση των άλλων εκδρομέων.Σε αντίθετη περίπτωση το IRINA G. TOURS  διατηρεί το δικαίωμα προκειμένου ναπροστατεύσει την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής και προκειμένου να προστατεύσειτην ψυχική διάθεση των υπόλοιπων εκδρομέων, να θέση το μη συνεργάσιμο εκδρομέαεκτός εκδρομής και να μην του επιστρέψει τα χρήματα.

10) ΥΓΕΙΑ

Εάναντιμετωπίζεται προβλήματα υγείας πρέπει να έχετε την σύμφωνη άδεια του ιατρούσας για να ταξιδέψετε και να ενημερώσετε το IRINA G. TOURS  σχετικά. Εάνέχετε κάποια αναπηρία, φροντίστε να μας το γνωστοποιήσετε γραπτώς κατά τηνεγγραφή σας. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την περίπτωσήσας, Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση το IRINA G. TOURS  να θεωρηθείυπεύθυνο για οποιαδήποτε παράπονα μπορεί να έχετε λόγο της κατάστασης της υγείαςσας. Το IRINA G. TOURS  ουδεμία ευθύνηφέρει για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα, ή άλλο περιστατικό κατάτην διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης τέτοιοι συμβάντος IRINA G. TOURS  θα συνδράμεικαι θα συμπαρασταθεί στο παθόντα στα μέτρα του δυνατού, δεν έχει όμως καμίαυποχρέωση κάλυψης κανενός σχετικού ταξιδιού (π.χ. νοσοκομείο, αμοιβή γιατρών,ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετάβαση οικείων, περεταίρω διαμονή, κ.λπ.) δενδύνανται να παραμένουν πέρα των εύλογων ορίων όπως αυτά επιβάλλονται καικαθορίζονται από την  αναγκαιότητα τηςομαλής συνέχισης του προγράμματος, των υπόλοιπων μέλος της ομάδας – μαζί με τονπαθόντα κατά την περίθαλψη, νοσηλεία αυτού, κλπ. Το IRINA G. TOURS  διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδιενός ταξιδιώτη και να τον επιστρέψει στην Ελλάδα, εάν κατά την κρίση τουκινδυνεύει η υγεία του ή η ζωή του ή η ψυχική κατάσταση των υπόλοιπωνεκδρομέων.

11) ΑΚΥΡΩΣΗ

Γιατην εξασφάλιση ξενοδοχείων ή άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το γραφείο προπληρώνεισημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχειπρογραμματίσει και δεσμεύεται  μεσυγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης.Γι’ αυτό και είναι με την σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη τηνπροκαταβολή ή να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείταιάκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 20 τελευταίες ημέρες πουπροηγούνται της έναρξης του ταξιδιού εκτός αν άλλος αναφέρεται στην περιγραφήτης εκδρομής. Εξάλλου ο πελάτης  αδυνατείνα συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολήή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτηση του σε άλλο πρόσωπο που πληροίόλους τους απαιτούμενους Όρους για το οργανωμένο ταξίδι αφού ενημερώσει τογραφείο τουλάχιστον 10  εργάσιμες ημέρεςπριν την αναχώρηση εκτός αν άλλος αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. Ο πελάτηςπου εκχωρεί και ο πελάτης που αποδέχεται την συμμετοχή του στην εκδρομήευθύνονται αλληλέγγυος έναντι του IRINA G. TOURS   για το οφειλόμενο υπόλοιπου του ποσού καθώςκαι για πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής 30 ευρώ το άτομο. Το τέλος των 30ευρώ είναι από τυχόν αλλά, που έχουμε προβλέψει οι διάφοροι προμηθευτές για τηνσυγκεκριμένη περίπτωση. Το γραφείο δικαιούται σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ολογαριασμός μέχρι την ώρα της αναχώρησης να ζητήσει την εξόφληση με κάθε νόμιμομέσω. η ακύρωση ενός ταξιδιού γίνεται μόνο εγγράφως και να υπογράφεται απόαυτόν που έκανε την αρχική κράτηση. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα που θα τηνλάβουμε γραπτώς από την στιγμή που παραλάβουμε γραπτή την ακύρωση υπολογίζονταιτα ανάλογα ακυρωτικά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΚΥΡΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

25ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ επιστροφή της προκαταβολής στο ακέραιο πλην 60 ευρώ ανάάτομο για λειτουργικά έξοδα :

Ακύρωσηαπό 24 – 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ακυρωτικά το 35% της αξίας της εκδρομής

Ακύρωσηαπό 14 – 16 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ακυρωτικά το 50% της αξίας της εκδρομής

Ακύρωσηαπό 7 – 1 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ακυρωτικά το σύνολο της αξίας της εκδρομής

Γιατα μέσα ναύλωσης charter αεροσκαφών, κρουαζιέρων,εκθέσεων, συνεδρίων και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις τα ακυρωτικά φτάνουν μέχριτο 100% της αξίας τους ανεξάρτητος της ημέρα γνωστοποίησης της ακύρωσης.

12) ΑΛΛΑΓΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ελάχιστηαπαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές είναι 15 άτομα. Το IRINA G. TOURS  διατηρεί τοδικαίωμα να ματαιώνει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκείς ήγια άλλους λόγους που κατά την χρήση του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του ήνα προσαυξήσει την τιμή του εάν η συμμετοχή είναι των  15 ατόμων, με την σύμφωνη γνώμη όλων τωνσυμμετεχόντων. Το IRINA G. TOURS  οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για τηνματαίωση της εκδρομής μέχρι και 5 ημέρες από την έναρξη του ταξιδιού. Στηνπερίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή καιμόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου το γραφείο δεσμεύεται να τηρήσειτο πρόγραμμα των εκδρομών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή  έκαστου ταξιδιού. Το γραφείο έχει επίσης τοδικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμοπροκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσονοι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί μεοποιαδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη, το γραφείο δεν δεσμεύεται από τηνπεριγραφή του προγράμματος της εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές, είναι δυνατόν να γίνουμεπριν αρχίσει το ταξίδι και ανά είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται οχαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουνε την κράτηση τους καινα πάρουνε πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν χωρίς άλλη αξίωση. Δεν στοιχειοθετείταιακύρωση της συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά για αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυή το αντίστροφο ούτε η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ήανώτερης κατηγορίας. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξητου ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Ζητάτε πάντατα εποχιακά ένθετα προγράμματα για να έχετε πλήρη εικόνα της εκάστοτε εκδρομήςκαι όπως αυτή πραγματοποιείται ανά εποχή. Μην βασίζεστε στα προγράμματα τηςμπροσούρας και της ιστοσελίδας γιατί αυτά είναι ενδεικτικά. Όπως καταλαμβάνετεούτε η μπροσούρα είναι δυνατόν να εκδίδετε συνέχεια, ούτε οι αλλαγές στηνιστοσελίδα μπορούν γίνονται συνεχώς. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και Χριστουγέννωνκαι πρωτοχρονιάς και εθνικών αργιών ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος.

13) ΤΙΜΕΣ

Όλεςοι αναγραφόμενες τιμές στο ένθετο τιμοκατάλογο υπολογιστικά βάση τιςσυναλλαγματικές ισοτιμίες και τους ακτοπλοϊκούς / αεροπορικούς ναύλους πουίσχυαν την περίοδο έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Τα έξοδα συμμετοχής οποιουδήποτεταξιδιού μπορούν να αυξηθούν απροειδοποίητα για τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:

  • Αύξηση τωνυπολογισθέντων κατά την κοστολόγηση ναύλων.
  • Αύξηση φόρωναεροδρομίων και τελών καυσίμων
  • Αδυναμία συγκεντρώσεωςτου ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων κατά δρομολόγιο ή μετάταξη σεακριβότερο ναύλο
  • Αισθητή αύξηση τηςτιμής συναλλαγματικών μονάδων σε σχέση με της ληφθείσες, κατά την κοστολόγησητης τιμής της εκδρομή. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 20 ημέρεςπριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία η ακύρωσησυμμετοχής.
  • Οι οργανωμένεςεκδρομές συμπεριλαμβάνουν τα απαιτούμενα έξοδα για τα τέλη παραμονής, λιμενικάτέλη, εκτός ανά άλλος αναφέρεται στην περιγραφή συγκεκριμένης εκδρομή. Για τιςτιμές της κάθε εκδρομής δείτε τον  ένθετοτιμοκατάλογο.


14)ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Κάθε εκδρομέας δικαιούται την μεταφορά μια βαλίτσας μέχρι 20 κιλά. Το γραφείο καμία ευθύνηδεν έχει σε περίπτωση που χαθεί ή χαλάσει μία βαλίτσα. Αξίωση αποζημίωσης δενγίνεται δεκτή.


15) Φ.Π.Α.

Βάσητου ισχύοντος νόμου, το γραφείο είναι υποχρεωμένο να προσθέσει 23% στιςπαρεχόμενες υπηρεσίες που περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου.

16) ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Γιαόλους τους συμμετέχοντες στις εκδρομές  /πακέτα εξωτερικού απαιτείτε η κατοχή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπουπου έχουν εκδοθεί μετά το 2006 στα κατά τόπου αστυνομικά τμήματα και όχινομαρχίες. Η εγκυρότητα των διαβατηρίων είναι αποκλειστική ευθύνη τουταξιδιώτη. Το IRINA G. TOURS  ουδεμία ευθύνη φέρει για την εγκυρότητα τωνδιαβατηρίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οικάτοχοι άλλων διαβατηρίων εκτός των ελληνικών υποχρεούνται νε επικοινωνήσουν μετις πρεσβείες των χωρών που πρόκειται να ταξιδέψουν  για τα απαραίτητα ταξιδιωτικά τουςέγγραφα  όπως έκδοση βίζας, κ.λπ. Το IRINA G. TOURS  ουδεμία ευθύνηφέρει.

IRINA G. TOURS  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ& Π.Α. / Τ.Γ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
 

-  Το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα νε την σειρά των εκδρομών όπως τελικά θα πραγματοποιηθούν  ημέρα με την ημέρα, εκδίδεται και το παραλαμβάνεται 2 ημέρες πριν την αναχώρηση μαζί με το ενημερωτικό της εκδρομής. Μην επιμείνετε να μας το ζητήσετε νωρίτερα για δεν θα μπορείτε να το παραλάβετε.

 

- Αρχηγός / συνοδός από την Ελλάδα και εάν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα διατίθεται όταν το γκρουπ είναι άνω των 20 ατόμων και μόνο εάν δεν υπάρχει τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός / μεταφραστής ή ξεναγός.

- Ενημερώθηκα ότι όταν στο πρόγραμμα αναφέρεται Ελληνόφωνος ξεναγός, ή θα έχουμε απευθείας ελληνόφωνες ξεναγήσεις από Διπλωματούχο ελληνόφωνο ξεναγό, ή θα υπάρχουν ελληνόφωνες μεταφράσεις από ξενόγλωσσους Διπλωματούχους ξεναγούς, λόγω του ότι οι Ελληνόγλωσσοι επίσημοι ξεναγοί είναι πάρα πολύ λίγοι η ακόμα και ανύπαρκτοι στις χώρες του εξωτερικού.

- Ενημερώθηκα ότι η σειρά των ξεναγήσεων όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα δεν είναι δεσμευτική. Το IRINA G. TOURS  έχει δικαίωμα να αλλάξει την ροή του προγράμματος χωρίς όμως ο ταξιδιώτης να χάσει καμία από τις αναγραφόμενες ξεναγήσεις/επισκέψεις.

- Τρίκλινα δωμάτια στα ξενοδοχεία δεν υπάρχουν. Δημιουργούνται κατόπιν ζήτησης με την προσθήκη extra κρεβατιού και δεν τα συνιστούμε. Κυρίως στις κρουαζιέρες ο χώρος περιορίζεται αρκετά και καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση τους.

- Ζητάτε πάντα τα εποχιακά ένθετα προγράμματα για να έχετε πλήρη εικόνα της εκάστοτε εκδρομής και πως αυτή πραγματοποιείται ανά εποχή. Μην βασίζεστε μόνο στα προγράμματα της μπροσούρας και της ιστοσελίδας γιατί αυτά είναι ενδεικτικά. Όπως καταλαβαίνετε ούτε η μπροσούρα είναι δυνατόν να εκδίδεται συνέχεια, ούτε οι αλλαγές στην ιστοσελίδα μπορούν να γίνονται συνεχώς.

Εάν το δελτίο εγγραφής δεν επιστραφεί από τον πελάτη μαζί με φωτοτυπίες των διαβατηρίων, ή ταυτοτήτων εντός 24 ωρών από την υπογραφή του παρόντος η εταιρία μας IRINA G. TOURS δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν με την λανθασμένη γραφή των ονομάτων όπως αναγράφονται στα διαβατήρια.
Μετά την επιβεβαίωση και στην περίπτωση ακύρωσης της κράτησης θα έχετε ακυρωτικά βάση των γενικών μας όρων
Ο συνεργάτης του IRINA G. TOURS ζητάει τα διαβατήρια των ταξιδιωτών για τον έλεγχο του ονόματος και επίθετου ΚΑΙ ΜΟΝΟ. Τα λοιπά στοιχεία των διαβατηρίων όπως π.χ. εγκυρότητα κλπ. Δεν ελέγχονται από τους συνεργάτες μας και ουδεμία ευθύνη φέρει το IRINA G. TOURS για τυχόν επιπλοκές που θα δημιουργηθούν λόγο μη εγκυρότητας. Επιπλέον οι κάτοχοι μη Ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνονται οι ίδιοι για θέματα βίζας. Το IRINA G. TOURS ουδεμία ευθύνη φέρει και σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεως του ταξιδίου τους ισχύουν οι όροι περί ακυρωτικών.
 
Irina G. Tours © 2011-2023.
Developed by netikon.gr